/

Nitroman

NITROMAN

 

Sinds 1 december zet het nieuwe Interreg-Vlaanderen-Nederland-project Nitroman in op de nutriëntenrecuperatie uit de dunne fractie van varkens- en rundermest. De komende drie jaar zal Nitroman proberen om deze fractie zo lokaal mogelijk te verwerken en de vermarkting van de eindproducten te faciliteren.

Mestverwaarding van dunne fractie mest met Nitroman

De dunne fractie van al dan niet vergiste varkens- en runderdrijfmest bevat nog belangrijke nutriënten, zoals stikstof (N) en kalium (K). Maar het is ook een waterig product, waardoor het transport ervan best beperkt blijft. De drijfmest wordt best zo lokaal mogelijk verwerkt of gebruikt. Een lokale verwerking en afzet zorgt voor meer autonomie voor de veehouder, minder transport en meer efficiëntie in nutriëntengebruik.

Elf partners (Inagro, VCM, NCM, UGent, DLV Rundvee Advies, Detricon, Strocon, Hooibeekhoeve, Proefboerderij Rusthoeve, PSKW en PVL Bocholt) zullen daar de komende drie jaar aan bijdragen via onderzoek en advies op volgende vlakken. We zullen...

  • constructeurs van innovatieve technologieën voor nutriëntenrecuperatie uit mest ondersteunen in hun verder onderzoek. De twee centrale technieken zijn stripping/scrubbing en membraantechnologie, die respectievelijk ammoniumzouten en mineraalconcentraten produceren. We zullen ook bedrijfsbezoeken organiseren waarbij we installaties van die technologieën bezoeken;
  • knelpunten aanpakken in rendabiliteit, vermarkting van de eindproducten, de wetgeving en draagkracht;
  • producten en het gebruik ervan analyseren in veldproeven bij de praktijkcentra. De werking ervan kunnen we demonstreren tijdens proefveldbezoeken;
  • interessante informatie aanleveren aan de Vlaamse en Nederlandse veetelers via brochures en advies omtrent de technologieën en de meest duurzame investeringskeuze en schaalgrootte. Bijeenkomsten van een hlankbord met diverse stakeholders en landbouwers kunnen bijdragen aan de inhoud van het verdere verloop van het project en kunnen de knelpunten helpen aanpakken.

 

Via dit project willen we de nutriëntenkringloop zo lokaal mogelijk te sluiten, rekening houdend met de economische en praktische haalbaarheid.

 

2019-12-10-Nitroman_Logobanner.png